SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RAMAK KALA OLAY BİLGİ DÜZEYLERİ İLE GÜVENLİK EĞİTİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Authors

  • Büşra MIDIK Selçuk Üniversitesi
  • Mehmet YORULMAZ Selçuk Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.671

Keywords:

Sağlık Yönetimi, Kalite, Ramak Kala Olay, Sağlık Hizmeti, Çalışan Güvenliği

Abstract

Bu araştırma sağlık çalışanlarının ramak kala olay bilgi düzeyleri ile güvenlik eğitimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kesitsel tipte nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde bir hastanede sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmıştır. Söz konusu anket 3 bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerinin tespitine yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ramak kala olaylar hakkında çalışanların bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını ölçmek üzere Dalyan ve Pişkin (2020) tarafından oluşturulan, 7 sorudan oluşan Ramak Kala Olay Bilgisi ve Bildirim Sistemine İlişkin Anket Formu kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise örgüt tarafından çalışanlara sağlanan güvenlik eğitimi ile ilgili çalışanların algılarını ölçmek amacıyla Neal, Griffin ve Hart (2000) tarafından hazırlanan Dursun (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 4 maddeden oluşan Güvenlik Eğitimi Anketi uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. İlk olarak verilerin geçerlik ve güvenirliğine bakılmıştır. Veri düzenlemesinin ardından verilerin normal dağılımı kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizlere ek olarak, bağımsız gruplarda t testi ve anova testi yapılmıştır. Katılımcıların %57,6’sı kadın, %50,8’i 27 yaş ve altında, %52,3’ü evli ve %25,8’i ön lisans mezunudur. Katılımcıların %59,8’i hemşirelerden oluşmaktadır ve %25’inin görev süresi 2 yıl ve altıdır. Güvenlik Eğitimi Ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı α= 0,869 olarak hesaplanmıştır. Araştırmamızda katılımcıların ramak kala olay bilgi düzeylerinin yüksek olduğu sonucu çıkmıştır.

Author Biographies

Büşra MIDIK, Selçuk Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitü YL Öğrencisi,Türkiye

Mehmet YORULMAZ, Selçuk Üniversitesi

Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-27

How to Cite

MIDIK, B., & YORULMAZ, M. (2023). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RAMAK KALA OLAY BİLGİ DÜZEYLERİ İLE GÜVENLİK EĞİTİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. AS-Proceedings, 1(7), 196–202. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.671