SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Authors

  • Ayşegül DEMİR SARIİPEK Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
  • Nurettin KONAR Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.593

Keywords:

Engellilik, Engellilik algısı, Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencileri

Abstract

Bu araştırma kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin engelli bireylere yönelik algısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 204 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket tekniği aracılığı ile toplanmıştır. İki bölümden oluşan anket formunda kişisel bilgi formu ile “Engellilik Algısı Ölçeği” yer almaktadır. Araştırmada verilerin analiz edilebilmesi amacıyla SPSS 26 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu tespit edebilmek amacıyla Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır ve verilerin normallik koşulunu sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Verilerin analizinde demografik bilgileri aktarmak ve engellilik ölçeği alt boyutlarından alınan ortalama puanları tespit edebilmek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Farklılık analizi için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Verilerin güvenirlik analizinde Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır ve 0,929 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Engellilik Algısı Ölçeği alt boyutları ile öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > 0,05). Katılımcıların sınıf düzeylerine göre ise Engellilik Algısı Ölçeği “Farkındalık” ve “Toplumsal Çevre” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p< 0,05).

Author Biographies

Ayşegül DEMİR SARIİPEK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Nurettin KONAR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye

Downloads

Published

2023-12-23

How to Cite

DEMİR SARIİPEK, A., & KONAR, N. (2023). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ. AS-Proceedings, 1(7), 1–5. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.593